Senior Java Developer (m/f/d) 💙💛 Старший розробник Java

Senior Java Developer (m/f/d) 💙💛 Старший розробник Java

Nagarro GmbH

We are a worldwide leading provider of laser beam projection displays that enable tech giants from Silicon Valley to Asia to unlock their next Augmented Reality revolution. To successfully continue our growth ambitions, we are looking for a

Senior Java Developer (m/f/d)

 IT, EDV | Vienna | Full Time
 €4500 - €5500

Job Description

Our employees are the key to our success! With passion and enthusiasm, solution orientation and flexibility, a high level of professional know-how and a finger on the pulse of the times, we carry out projects for renowned customers from all sectors. The joy of communication, our openness and our sense of fairness and respect help us to achieve our goals.

My daily business:

At Nagarro we work with our customers on modern full-stack software solutions in the cloud environment. The quality of the delivered software is our priority. The use of clean code, automated tests, clean architecture and current frameworks is a standard for us. Software developers who appreciate these values and methods and want to drive them forward in projects are in the right place with us.

 • Implementing software solutions with a focus on modern cloud-native architectures.
 • Working in agile feature teams that live the DevOps mindset.
 • Writing unit and integration tests to ensure the quality of the software
 • Collaborating in international, distributed teams
 • Coaching of junior colleagues

My portfolio:

 • Several years of practical experience in implementing software solutions
 • Enthusiasm for development in Java (backend, frontend, web)
 • Experience with common frameworks and tools such as Spring Boot, Hibernate, jUnit, Git….
 • Enjoy working with different development environments such as IntelliJ, Eclipse, NetBeans,…
 • Interest in working in distributed or hybrid teams
 • Practical experience with agile development methods (Scrum, Kanban,…) advantageous
 • Enthusiasm for the topics Software Craftsmanship and Clean Code
 • Knowhow in the area of CI/CD as well as with container and cloud technologies
 • Very good knowledge of German (mandatory) and English

If you can’t fulfill all requirements, that’s no problem! We don’t expect you to be able to do everything. We want you to share your experiences with your colleagues and our customers. We emphasize an open, value-adding culture, trust and continuous learning.

Why working for us is great:

 • Flexible Working Time – Always adapting to your current needs
 • Flexible Working Place – In our Vienna office or at your Homeoffice anywhere in Austria
 • Corporate Health – Because we care for you
 • Social Events – We get together and have fun
 • Unique Corporate Culture – In our hearts, not just talk
 • The latest Technology – For the brightest minds
 • Development Initiatives – Life long learning is not a cliché
 • Modern Office – Where everyone feels welcome

Not enough? Please visit https://www.nagarro-austria.com/jobs/ and see our open positions.

Gross monthly salary between € 4.500,- and € 5.500,- depending on qualification, experience and salary model

Reference number: 1090


Ми є провідним світовим постачальником проекційних дисплеїв лазерного променя, які дозволяють технологічним гігантам від Кремнієвої долини до Азії розблокувати свою наступну революцію доповненої реальності. Для успішного продовження наших амбіцій щодо зростання ми шукаємо

Старший розробник Java

IT, EDV | ВІДЕНСЬКИЙ | ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
 € 4500 - € 5500


Посадова інструкція

Наші співробітники – запорука нашого успіху! З пристрастю і ентузіазмом, орієнтацією на рішення і гнучкістю, високим рівнем професійних ноу-хау і пальцем на пульсі часу, ми виконуємо проекти для відомих клієнтів з усіх секторів. Радість спілкування, наша відкритість і наше почуття справедливості і поваги допомагають нам досягти наших цілей.

Мій щоденний бізнес:

У Nagarro ми працюємо з нашими клієнтами над сучасними повнорівневими програмними рішеннями в хмарному середовищі. Якість поставленого програмного забезпечення є нашим пріоритетом. Використання чистого коду, автоматизованих тестів, чистої архітектури та поточних фреймворків є стандартом для нас. Розробники програмного забезпечення, які цінують ці цінності та методи і хочуть просувати їх вперед у проектах, знаходяться в потрібному місці разом з нами.

 • Впровадження програмних рішень з акцентом на сучасні хмарні архітектури.
 • Робота в гнучких командах функцій, які живуть мисленням DevOps.
 • Написання блоків та інтеграційних тестів для забезпечення якості програмного забезпечення
 • Співпраця в міжнародних, розподілених командах
 • Коучинг молодших колег

Моє портфоліо:

 • Багаторічний практичний досвід впровадження програмних рішень
 • Ентузіазм до розробки на Java (бекенд, інтерфейс, інтернет)
 • Досвід роботи з поширеними фреймворками та інструментами, такими як Весняне завантаження, Сплячий режим, jUnit, Git....
 • Насолоджуйтесь роботою з різними середовищами розробки, такими як IntelliJ, Eclipse, NetBeans,...
 • Зацікавленість у роботі в розподілених або гібридних командах
 • Практичний досвід гнучких методів розробки (Scrum, Kanban,...) вигідний
 • Ентузіазм до тем Програмна майстерність та чистий код
 • Ноу-хау в області CI / CD, а також з контейнерними та хмарними технологіями
 • Дуже добре знання німецької (обов'язкової) та англійської мови

Якщо ви не можете виконати всі вимоги, це не проблема! Ми не очікуємо, що ви зможете зробити все. Ми хочемо, щоб ви поділилися своїм досвідом зі своїми колегами та нашими клієнтами. Ми підкреслюємо відкриту культуру, що додає цінності, довіру та безперервне навчання.

Чому робота для нас чудова:

 • Гнучкий робочий час - Завжди адаптуючись до ваших поточних потреб
 • Гнучке робоче місце - У нашому віденському офісі або у вашому будинку в будь-якій точці Австрії
 • Корпоративне здоров'я - Тому що ми дбаємо про вас
 • Соціальні події - Ми збираємося разом і весело провести час
 • Унікальна корпоративна культура – у наших серцях, а не просто розмови
 • Новітні технології - для найяскравіших умів
 • Ініціативи розвитку - Навчання протягом усього життя не є кліше
 • Сучасний офіс - де кожен відчуває себе бажаним

Не вистачає? Будь ласка, відвідайте https://www.nagarro-austria.com/jobs/ і подивіться наші відкриті позиції.

Валова щомісячна заробітна плата від € 4,500, - до € 5,500, - залежно від кваліфікації, досвіду та моделі заробітної плати

Довідковий номер: 1090